So sánh hơn trong tiếng Anh: Cấu trúc, ví dụ và bài tập

So sánh hơn trong tiếng Anh: Cấu trúc, ví dụ và bài tập

Tìm hiểu về cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh sẽ giúp bạn dễ dàng và sự tự tin trong giao tiếp. Bài viết này, SEDU English sẽ giới thiệu cho bạn những khái niệm cơ bản và cung cấp các ví dụ minh họa, giúp bạn nắm vững cách sử dụng. Hãy khám phá thêm với SEDU ngay!

1. So sánh hơn trong tiếng Anh là gì?

So sánh hơn (comparative) trong tiếng Anh là cách so sánh sự khác biệt về mức độ, chất lượng hoặc tính chất giữa hai đối tượng. Để sử dụng cấu trúc so sánh hơn, chúng ta thường thêm đuôi “-er” sau tính từ ngắn hoặc “more” trước tính từ dài, kết hợp với từ “than”.

Trong tiếng Anh so sánh hơn miêu tả sự khác biệt hoặc chênh lệch giữa chủ thể, đối tượng được nhắc đến
Trong tiếng Anh so sánh hơn miêu tả sự khác biệt hoặc chênh lệch giữa chủ thể, đối tượng được nhắc đến

2. Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh

2.1. Cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn hoặc trạng từ ngắn

S1 + V + adj/adv (ngắn) + er + than + S2

Ví dụ: My house is bigger than yours. (Nhà tôi lớn hơn nhà bạn.)

She runs faster than her brother. (Cô ấy chạy nhanh hơn anh trai cô ấy.)

 

Các tính từ ngắn / trạng từ ngắn là những từ chỉ có 1 âm tiết, với dạng tính từ ngắn trong so sánh hơn chúng ta thêm đuôi -er vào cuối tính từ đó. Tuy nhiên có một số quy tắc khi thêm đuôi -er mà bạn cần nhớ:

– Đối với tính từ có một âm tiết và kết thúc bằng một nguyên âm đơn (a, e, i, o, u) + một phụ âm, ta nhân đôi phụ âm sau đó thêm đuôi -er:

Ví dụ: big (lớn) → bigger (lớn hơn), hot (nóng) → hotter (nóng hơn), …

– Đối với các tính từ ngắn kết thúc bằng “y” ta chuyển thành “i” sau đó thêm đuôi -er.

Ví dụ: happy (hạnh phúc) → happier (hạnh phúc hơn), crazy (điên cuồng) → crazier (điên cuồng hơn).

2.2. Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh với tính từ/trạng từ dài

S1 + V + more + adv/adv (dài) + than + S2

Các tính từ dài trong tiếng Anh là những từ có từ 2 âm tiết trở lên, ta chỉ cần thêm từ more trước tính từ/trạng từ đó trong cấu trúc so sánh hơn. Các tính từ, trạng từ dài như: interesting, terrible, scary, slowly, beautiful, …

Ví dụ: This book is more interesting than the one I read last week. (Cuốn sách này thú vị hơn cuốn tôi đã đọc tuần trước.)

Her dog is more intelligent than mine. (Con chó của cô ấy thông minh hơn con chó của tôi).

Để so sánh hơn cần nắm chắc những cấu trúc của loại câu này
Để so sánh hơn cần nắm chắc những cấu trúc của loại câu này

3. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh

Khi sử dụng cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh, có một số tính từ và trạng từ ngắn không tuân thủ theo quy tắc thêm đuôi “er” hay thêm more phía trước như:

+ Các tính từ:

Good – better – best (tốt – tốt hơn – tốt nhất)

Ví dụ: She is a better singer than her sister.

Bad – worse – worst (tệ – tệ hơn – tệ nhất)

Ví dụ: His performance was worse than expected.

Little – less – least (ít – ít hơn – ít nhất)

Ví dụ: He has less money than his brother.

Many/much – more – most (nhiều – nhiều hơn – nhiều nhất)

Ví dụ: There are more people in the second group.

Far – farther/further – farthest/furthest (xa – xa hơn – xa nhất)

Ví dụ: The second house is farther/further away from the city center.

 

+ Trạng từ khác:

Well – better – best (tốt – tốt hơn – tốt nhất)

Ví dụ:

He plays the piano better than anyone I know.

Badly – worse – worst (tệ – tệ hơn – tệ nhất)

4. Bài tập cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh

Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc so sánh hơn:

a) The blue car is _________ the red car.

b) He speaks English _________ his brother.

c) This book is _________ the one I read last week.

d) She runs _________ her friend.

 

Bài tập 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:

a) Her performance was _________ than expected.

b) The second movie was _________ than the first one.

c) This restaurant has _________ customers than the other one.

d) I have _________ money than you.

 

Bài tập 3: Chuyển câu sau về cấu trúc so sánh hơn:

a) She sings well.

b) This movie is good.

c) He works hard.

d) It is hot today.

So sánh là loại câu phổ biến và được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống
So sánh là loại câu phổ biến và được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống

Bài viết về loại câu so sánh hơn trong tiếng Anh sẽ giúp bạn nâng cao trình độ ngoại ngữ giao tiếp hàng ngày, SEDU English cũng mang đến cho bạn một hướng dẫn toàn diện về cách sử dụng các cấu trúc so sánh một cách linh hoạt và tự tin. Với ví dụ và bài tập thực hành, bạn sẽ nắm vững kỹ năng này và tự tin giao tiếp trong mọi tình huống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *