Các dạng bài tập bài tập because và because of

Các dạng bài tập because và because of

Khám phá các dạng bài tập because và because of. Việc hiểu rõ cách sử dụng đúng giữa hai cấu trúc này không chỉ giúp bạn nắm vững ngữ pháp mà còn tăng cường khả năng sáng tạo trong việc sử dụng ngôn ngữ. Hãy cùng với trung tâm Sedu English khám phá các dạng bài tập “because” và “because of” một cách linh hoạt và chính xác. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ rõ hơn về sự khác biệt giữa hai cấu trúc này và làm thế nào chúng có thể được tích hợp một cách hiệu quả vào bài nói và bài viết của chúng ta.

Tổng quan về mệnh đề because và because of

Tổng quan về mệnh đề because và because of
Tổng quan về mệnh đề because và because of

Mệnh đề because:

  1. Khái Niệm:

Because được sử dụng để giải thích lý do hoặc nguyên nhân của một hành động hoặc sự kiện.

  1. Cấu Trúc:

Because + Subject + Verb: Because I was tired, I went to bed early.

Subject + Verb + Because: I went to bed early because I was tired.

  1. Cách Sử Dụng:

Because thường đặt ở giữa câu, kết nối hai mệnh đề hoặc phần câu với nhau.

Dùng để trả lời câu hỏi về lý do: Why did you go to bed early? Because I was tired.

〉 Xem thêm: [50+] Các cấu trúc câu trong tiếng Anh cơ bản

 

Mệnh đề because of:

  1. Khái Niệm:

Because of cũng thể hiện lý do hoặc nguyên nhân, nhưng nó được sử dụng với danh từ hoặc cụm từ danh từ.

  1. Cấu Trúc:

Because of + Noun/ Noun Phrase: I was late because of heavy traffic.

Because of + Gerund (Verb-ing): I was tired because of working all day.

  1. Cách Sử Dụng:

Because of thường đi kèm với một danh từ hoặc cụm từ danh từ, và được sử dụng để mô tả nguyên nhân một cách chung chung hơn so với because.

Nó thường xuất hiện ở đầu câu hoặc giữa câu.

 

Bài tập because và because of

Bài tập because và because of
Bài tập because và because of

 

Bài tập loại 1: Điền “because” hoặc “because of” vào chỗ trống.

I was late for the meeting ____________ heavy traffic.

She missed the bus ____________ she overslept.

The flight was canceled ____________ technical issues.

They were happy ____________ the good news.

We didn’t go to the beach ____________ the rainy weather.

 

Bài tập loại 2: Hoàn thành câu sử dụng “because” hoặc “because of”.

I couldn’t attend the party last night ____________.

He left early ____________ he had an early appointment.

She failed the exam ____________ not studying enough.

The concert was canceled ____________ the bad weather.

They were late ____________ the train delay.

 

Bài tập loại 3: Kết hợp câu sử dụng “because” hoặc “because of”.

We missed the flight. The airport was closed.

We missed the flight ____________ the airport was closed.

He couldn’t concentrate at work. He had a headache.

He couldn’t concentrate at work ____________ a headache.

She couldn’t come to the party. She had a family emergency.

She couldn’t come to the party ____________ a family emergency.

 

Trong bài viết này, chúng ta đã chi tiết khám phá các dạng bài tập “because” và “because of,” hai cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Việc nắm vững cách sử dụng đúng giữa hai loại cấu trúc này không chỉ làm cho ngôn ngữ của chúng ta trở nên chính xác mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách.

 

Các bài tập because và because of đã được thiết kế để học viên thực hành và áp dụng kiến thức trong các tình huống thực tế, giúp họ tự tin sử dụng “because” và “because of” một cách linh hoạt. Qua quá trình làm bài tập because và because of, hy vọng các bạn đã có thể làm quen sâu hơn với các ngữ cảnh và cách sử dụng phù hợp của cả hai cấu trúc này.

 

Thông tin liên hệ Sedu English Center

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *