hướng dẫn sử dụng cấu trúc asked trong tiếng anh

Hướng dẫn sử dụng đúng cấu trúc asked trong tiếng Anh

Trong quá trình học tiếng Anh, chắc hẳn không dưới một lần bạn cần đặt ra những câu hỏi hoặc viết lại câu từ trực tiếp sang gián tiếp có sử dụng từ “asked”. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn bị mất điểm vì hoang mang không rõ Sau asked dùng gì  hay cấu trúc asked/told gây khó khăn cho bạn trong việc phân biệt cách dùng, thì nội dung bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn sử dụng đúng cấu trúc asked trong tiếng Anh.

Hiểu về cấu trúc asked

tìm hiểu cấu trúc asked trong tiếng anh
tìm hiểu cấu trúc asked trong tiếng anh

“Ask” trong Anh nghữ là một loại động từ được dùng để hỏi, yêu cầu hoặc đề nghị điều gì đó với ai. Tại thì quá khứ và khi dùng dưới trạng thái phân từ hai, động từ ask được thể hiện ở dạng “asked”. Trong câu trực tiếp và gián tiếp, câu tường thật asked thường xuất hiện khi kể lại các câu hỏi một cách gián tiếp. Vì thế, bạn nhớ lưu ý lùi thì và thay đổi một số trạng từ chỉ từ thời gian cùng nơi chốn theo quy tắc khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp bạn nhé!

Công thức cấu trúc asked phổ biến

công thức cấu trúc asked và cách sử dụng
công thức cấu trúc asked và cách sử dụng

Nếu vẫn còn hoàng mang không rõ cấu trúc asked + v gì hay có phải Asked + sb to V không thì dưới đây chính là câu trả lời:

Cấu trúc asked ở dạng câu hỏi Yes/No question

Dạng câu hỏi Yes/No question sẽ khiến người nghe đưa ra lựa chọn Yes hoặc No cho câu trả lời. Cấu trúc câu gián tiếp lúc này sẽ là:

S + asked/asked + sb/wanted to know/wondered + if/whether + Mệnh đề (Clause).

Ví dụ:

 1. Do you love thriller movies?”, Minh asked.  

→ Minh asked me if/whether I loved thriller movies. 

(Bạn có mê phim kinh dị không? ”, Minh hỏi.

→ Minh hỏi tôi liệu tôi có thích phim kinh dị không.)

 1. “Have you finished your tasks yet?”, the leader asked. 

→ The leader asked me if/whether I had finished my tasks yet.

“Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa?”, Trưởng nhóm hỏi.

→ Trưởng nhóm hỏi tôi liệu tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa.

Bạn cần nhớ tại cấu trúc asked trong trường hợp này, nếu câu trực tiếp có cụm từ “or not” thì khi chuyển sang câu gián tiếp bạn phải bắt buộc sử dụng “whether” thay vì “if”

Ví dụ:

“Does she like these leather boots or not?”, he asked me.  

→ He asked me whether she liked these leather boots or not

(“Cô ấy có thích đôi bốt da này hay không?”, Anh ấy hỏi tôi.

→ Anh ấy hỏi tôi liệu cô ấy có thích đôi bốt da này hay không?)

Cấu trúc asked ở dạng câu hỏi Wh – questions

Thêm một dạng câu hỏi quan trọng có chứa cấu trúc asked trong tiếng Anh là câu hỏi Wh – question. Những câu hỏi loại này sẽ bao gồm các từ để hỏi bắt đầu bằng Wh- (What, Where, When, Why, Which,…).

Cấu trúc câu văn gián tiếp được thể hiện theo công thức:

S + asked/asked + sb/wondered/wanted to know + Clause.

Ví dụ:

 1. “Where do you come from, Lenka?”, Winwin asked. 

→ Winwin asked Lenka where he came from.

(“Em đến từ đâu, Lenka?”, Winwin hỏi. 

→ Winwin hỏi Lenka rằng anh ấy đến từ đâu.)

 1. “When are you going to fix this bicycle?” Yuka asked.

→ She asked me when I was going to fix that bicycle.

(“Khi nào bạn định sửa chiếc xe đạp này?” Yuka hỏi.

→ Cô ấy hỏi tôi khi nào tôi sẽ sửa chiếc xe đạp đó.)

Cấu trúc asked thể hiện ở dạng câu mệnh lệnh

Không giống như cách sử dụng 2 loại câu hỏi ở trên, cấu trúc asked tai đây được sử dụng theo nghĩa “yêu cầu”, “đề nghị” như:

Câu văn trực tiếp: 

V-inf/ Don’t + V-inf, please.

Câu văn gián tiếp:

S + asked/told/advised/ordered/wanted/warned + sb + (not) + to V-inf

Ví dụ:

 1. Open the gate, please”, the bodyguard said. 

→ The bodyguard asked me to open the gate.

( “Làm ơn mở cổng,”, người vệ sĩ nói.

→ Người vệ sĩ yêu cầu tôi mở cổng.)

 1. Don’t litter on the street”, my father said. 

→ My father asked/told me not to litter on the street.

(Đừng xả rác trên đường phố ”, bố tôi nói.

→ Cha tôi yêu cầu / bảo tôi không xả rác trên đường phố.)

Bài tập với cấu trúc asked

Change to reported questions !

 1. He asked:”Do you live in the country Peter?” 

He asked me ____________________________________

 1. He asked:”Are we going to start work tomorrow?” 

He asked _______________________________________

 1. The residents asked:”Are you going to have our roads repaired, mayor?” 

The residents asked the mayor ______________________

 1. The watchmaker asked:”Did you buy this Swiss watch at my place”? 

The watchmaker asked ____________________________ 

 1. The instructor asked me:” have you ever worked with groups from abroad?” 

The instructor asked me ___________________________

 1. The assistant asked:”Are you looking for something?” 

The assistant asked _______________________________

 1. The pilot asked:” Have you prepared the runway for our flight?” 

The pilot asked ___________________________________

 1. Sarah asked:”Do I have to sweep the floor after work?” 

Sarah asked______________________________________

 1. The flight attendant asked:”Could you fasten your seat belts, please?” 

The flight attendant asked ___________________________

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *